logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Masha Danki Fotografie, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63956462.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen
De prijsopgaven, aanbiedingen, offertes en begrotingen van Masha Danki Fotografie, in iedere vorm, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
De prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn, tenzij anders wordt aangegeven:
-inclusief BTW;
-inclusief reiskosten binnen een straal van 20 km vanaf postcode 9251.

Na de boeking ontvangt de klant een factuur. Deze dient hij te voldoen, waarna een betalingsbevestiging wordt verstuurd. Pas dan is de boeking definitief.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn maximaal 1 jaar geldig. Een cadeaubon is alleen geldig na betaling.

Levering fotobestanden
Masha Danki Fotografie levert foto's -na controle en bewerking- in hoge resolutie JPG-bestanden. Er worden geen onbewerkte bestanden aan de klant geleverd.
Voor het leveren van de bestanden geldt een geschatte levertijd van twee tot vijf weken.

Auteursrecht, portretrecht en privacy
Het auteursrecht op de foto’s is van Masha Danki Fotografie. Masha Danki Fotografie blijft te allen tijde eigenaar van alle foto's.
De klant geeft Masha Danki Fotografie (en indien van toepassing een met Masha Danki Fotografie samenwerkende ondernemer zoals een visagist en/of kapster) toestemming foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden (bijvoorbeeld portfolio/blog/social media/drukwerk/website). De klant ontvangt daarvoor geen financiële tegemoetkoming.
Indien de klant niet wenst dat de foto’s van de fotosessie worden gebruikt voor promotiedoeleinden, dient de klant dit voor de fotosessie schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.
Masha Danki Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich melden. Masha Danki Fotografie zal deze foto’s zo spoedig mogelijk van de website verwijderen.

Website/producten
Ondanks de uiterste zorg die Masha Danki Fotografie aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
Masha Danki Fotografie behoudt zich het recht om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en klachten over de geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na de afspraak schriftelijk te worden medegedeeld. Indien niet aan deze termijn wordt voldaan, worden de klachten niet in behandeling genomen. De verplichting tot betaling blijft gelden, ook wanneer er een klacht is ingediend. Masha Danki Fotografie heeft het recht, om alsnog -binnen een redelijke termijn- goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Masha Danki Fotografie is niet verantwoordelijk voor afwijking van kleuren en helderheid van producten door derden geleverd. Tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product of vergoeding.

Annulering
Annulering van een fotoshoot door de klant dient, uiterlijk 48 uur van tevoren, schriftelijk of per e-mail te geschieden en voorzien van een geldige reden. Afhankelijk van de reden, zal met de klant worden gekeken naar een nieuwe datum. Indien er geen nieuwe afspraak wordt gepland, heeft Masha Danki Fotografie het recht om 50% (vijftig procent) van het totale bedrag van de fotoshoot bij de klant in rekening te brengen.

In geval van annulering van een fotoshoot door Masha Danki Fotografie, in verband met ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, is Masha Danki Fotografie hiervoor niet verantwoordelijk en zal in overleg met de klant gekeken worden naar een vervangende datum voor de fotoshoot.
Bij annulering van een bruidsreportage door Masha Danki Fotografie, in verband met ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, waarbij niet in persoon aan de overeenkomst kan worden voldaan, zal Masha Danki Fotografie -voorzover redelijkerwijs mogelijk- voor een vervangende fotograaf zorgen.

Bewaring van digitale bestanden
Masha Danki Fotografie bewaart de originele en bewerkte fotobestanden maximaal 3 maanden na de eerste bestelling van de digitale fotobestanden. Na deze periode worden de fotobestanden verwijderd. Indien de klant na de eerste bestelling alsnog fotobestanden extra wil nabestellen, dient hij hiermee rekening te houden.

Schade
Bij opdrachten kan Masha Danki Fotografie nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat. Bij opdrachten kan Masha Danki Fotografie eveneens nooit aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door bijvoorbeeld vallen of uitglijden tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames en/of sessies, voor zover mogelijk, overgedaan.
Masha Danki Fotografie verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door Masha Danki Fotografie schriftelijk zijn bevestigd. Alle overige bepalingen blijven van kracht.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands Recht.
Masha Danki Fotografie behoudt zicht het recht om deze algemene voorwaarden aan te vullen dan wel te wijzigen.

Facebook
Instagram